Jätteiden käsittely ja kierrätys Suomessa modernilla teknologialla

Oulun Ruskossa sijaitseva lajittelulaitos jauhaa, erottelee ja jalostaa väsymättä vuosittain 100 000 tonnia purkujätettä uusiokäyttöön. Modernin teknologian avulla sisään ajettavalle purku-, kauppa- ja teollisuusjätteelle löytyy oikea käsittelyreitti. Seulomalla materiaalista saadaan eroteltua kuituja, muoveja, SRF-kierrätyspolttoainetta, metalleja sekä maanrakennusaineita.

Modernit lajittelulinjastot erottelevat arvokkaat materiaalit

Vuonna 2021 käyttöön otettua Syklon lajittelulaitosta pyöritetään arkisin kahdessa 12 tunnin työvuorossa. Moderni lajitteluprosessi on monivaiheinen ja pitää sisällään niin huippuunsa hiottuja toimintamalleja kuin fysiikankin lainalaisuuksia. Syklolaiset pitävät huolen siitä, että jäte kulkee laitoksessa juuri sille suunnitellun koreografian mukaisesti ja lajiteltu materiaali päätyy jatkokäyttöön.

Syklossa jätteiden esilajittelu tehdään materiaalikoneella.
Syklossa jätteiden esilajittelu tehdään materiaalikoneella. Esilajittelun hoitaa Pohjaset Oy.

Jätteiden esilajittelu tehdään materiaalikoneella, jonka kuljettaja erottelee jätteen seasta isoja metalliputkia ja muovin palasia kuormaajansa kauhalla ällistyttävällä taidolla. Kuljettajan huippuunsa hiottu kauhamotoriikka toimii millintarkasti, ohittaen taidollaan parhaatkin robotit.

Muu pienempi massa jatkaa matkaansa murskan kautta lajittelulinjastolle, joissa alkaa materiaalihyötykäyttöön kelpaavien ainesten erottelu. Materiaalit kohtaavat linjastolla ensimmäisenä rumpu- ja tasoseulan, jossa ainekset erotellaan koon mukaan. Metallin erotus tapahtuu tässä vaiheessa prosessia magneeteilla ja pyörrevirtaerottimilla. Seuraavana tuuliseula lennättää kaikista kevyimmät osat vielä omaan jatkoprosessiinsa.

Syklon jätteiden lajittelulaitoksen käyttöhenkilö tarkastaa tuuliseulan.
Syklon jätteiden lajittelulaitoksen käyttöhenkilö tarkastaa tuuliseulan.

Metallien lisäksi seulonnan lopputuloksena saadaan muun muassa maanrakennuskäyttöön soveltuvaa alitetta, kierrätyspuuta ja lajiteltuja mineraalituotteita. Koko prosessi linjaston alusta loppuun kestää jakeesta riippuen kokonaisuudessaan vain muutamia minuutteja!

Uusiokäytettävä materiaali jatkaa matkaansa uusiksi tuotteiksi

Lajitteluprosessin lopputuotteena syntyneet tasalaatuiset materiaalit jatkavat matkaansa seuraaviin sijoituspaikkoihin, muun muassa teollisuuden raaka-aineeksi. Materiaalin uusiokäytöstä vastaavat Syklon yhteistyökumppanit.

Lajitteluprosessin ohessa valmistuu myös hyvälaatuista SRF-kierrätyspolttoainetta. Syklon valmistama SRF-polttoaine sisältää pääsääntöisesti puuta, erilaisia muoveja, pahvia ja paperia. Kierrätyspolttoaine on suurimmaksi osaksi fossiilisesta hiilidioksidista vapaata ja sen lämpöarvo on korkea. Sillä korvataankin nykyisin uusiutumattomaksi polttoaineeksi luokiteltua turvetta sekä neitseellisiä biomassoja.

Optinen erotin (NIR) poistaa epäpuhtauksia SRF-polttoaineesta.
Optinen erotin (NIR) poistaa epäpuhtauksia SRF-polttoaineesta.

Lajittelulaitteistolta syntyvän SRF-polttoaineen laatu varmistetaan optisella NIR-lajittelulaitteella (near infrared sorter). Nir-laitteiden avulla voidaan valita, mitä materiaaleja jätevirrasta poistetaan ja mitä päästetään läpi polttoaineen materiaaliksi. Tällä varmistetaan esimerkiksi polttoaineen tasalaatuisuus sekä haitta-ainepitoisuuksien minimointi. SRF-polttoaine toimitetaan Ruskosta Oulun Energian Biovoimalaitokselle, jossa siitä valmistetaan sähköä sekä kaukolämpöä Oulun seudun asukkaille.

Tulevaisuudessa jätteiden käsittely ja kierrätys tehdään Suomessa tehokkaammin

Syklossa ei haluta tuudittautua pelkästään nykytilanteeseen vaan materiaaleille etsitään kunnianhimoisesti uusia kierrätysratkaisuja yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. Syklon jätteiden lajittelulaitos on rakennettu niin, että sen toimintaa on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa.

”Jo rakennusvaiheessa valmistauduttiin siihen, että laitokseen on mahdollista integroida lisää laitteita, jos halutaan aloittaa aivan uusien jakeiden talteenotto. Lajittelulaitokseen voidaan myös tuoda kokonaan uutta teknologiaa, esimerkiksi robotiikkaa, mikäli sille on tarvetta”, kertoo Syklon kiertotalouspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Syklon kiertotalouspäällikkö Heikki Harju-Autti.
Syklon kiertotalouspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Jätteiden lajittelulaitoksen mukautuvuus kuvastaa myös hyvin syklolaisten palveluasennetta.

”Tavoite on tarjota jätteiden toimittajille kokonaisvaltaisia sekä kustannustehokkaita palveluratkaisuja, joihin kumppanit voivat luottaa kaikissa tilanteissa. Syklossa etsitään mahdollisuuksia mahdottomuuksien sijaan”, Harju-Autti toteaa.

Tuottamalla laadukkaita jätteenkäsittelypalveluita Syklo on nostanut Pohjois-Suomen kiertotalouden uudelle kasvu-uralle. Tehokkaalla lajittelulla korvataan neitseellisiä raaka-aineita ja näin pystytään toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin. Yhtiön seuraava tavoite on laajentaa toimintaa koko Suomeen sekä tehdä kansainvälisiä aluevaltauksia.

”Tavoitteena on saada kiertotalous sekä materiaalien kierto huippuunsa. Samalla edistämme ympäristön kantokyvyn säilymistä ja vähennämme kertakäyttökulttuuria, jonka varassa lähes koko yhteiskuntamme tällä hetkellä pyörii. Olisi tärkeää, että kuluttamista mietittäisiin kokonaisvaltaisesti”, summaa Harju-Autti.

Jätteiden käsittely ja kierrätys – 10 faktaa Syklosta

  1. Syklon jätteenkäsittelypalvelut vastaanottavat vuosittain yhteensä 260 000 tonnia jätettä.
  2. Jätteiden lajittelulaitos käsittelee vuosittain 100 000 tonnia jätettä.
  3. Jätettä otetaan vastaan kaupan- ja teollisuuden sekä rakennus- ja purkujätteen osalta.
  4. Yksittäisiä jakeita otetaan vastaan muoviputkien, kalvomuovien, kipsilevyjen ja villan osalta.
  5. Jätteiden lajittelusta saatuja materiaaleja hyödynnetään muun muassa teollisuudessa ja lajitellusta jätteestä tehdään uusia tuotteita.
  6. Ruskon jätteiden lajittelulaitos on huippumoderni ja sitä voidaan muuntaa vastaamaan tuleviin jätteiden lajittelutarpeisiin.
  7. Jätteiden lajittelu tehdään useilla eri lajittelulinjastoilla, joita ovat mm. tasolinjastot, tuulilinjastot sekä nir-laitteet ja magneetit.
  8. Jätteiden lajittelu sekä materiaalien hyödyntäminen halutaan laajentaa yhä useampiin materiaaleihin.
  9. Tulevaisuudessa jätteitä lajitellaan Syklossa huomattavasti suuremmalla prosentilla kuin tällä hetkellä.

Tutustu kiertotaloudenpalveluihimme ja tuotteisiimme tästä! >